Новини

За насПродукцияНовиниКлиентиКонтакти

 

 

[Home][Новини]

Емитентът предоставя на акционерите и на инвеститорите публично разкритата пред КФН и предоставена на обществеността по реда на ЗППЦК и актовете по прилагането му вътрешна информация съгласно чл. 43е от Наредба N2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Информацията е идентична по съдържание с тази, предоставена на обществеността и се поддържа за срок от 1 година след публичното й разкриване чрез специализираната медия X3News.

Дружеството осигурява на обществеността редовно и своевремнно разкриване на информация относно финансовото си състояние (междунни, периодични финансови отчети), допълнителна информация по смисъла на чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба N2, както и относно съществени корпоративни събития, свързани с дейността на дружеството.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г. 

 

 

31.03.2008-1

Новини

 

комисия

декларация

допълнителна информация

междинен доклад

междинен финансов отчет

вътрешна информация

годишен финансов отчет

писмо Е-регистър

 

 

 

30.06. 2008

Новини

Общо Събрание

комисия

декларация

допълнителна информация

междинен доклад

междинен финансов отчет

вътрешна информация

годишен финансов отчет

 

 

Годишно събрание2008

Обява ОС 2008

протокол 2008-1

Годишно събрание2008-1

Обява ОС 2008-1

протокол 2008

 

 

протокол 2008-2

 

30.09.2008

 

Уведомления

комисия

декларация

допълнителна информация

междинен доклад

междинен финансов отчет

вътрешна информация

годишен финансов отчет

 

 

Уведомление 03.07.2008

Уведомление 03.12.2008

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2008

Новини

31.12.2008 Одитиран отчет

комисия

декларация

допълнителна информация

междинен доклад

 

вътрешна информация

междинен финансов отчет

годишен финансов отчет

 

комисия

декларация

Приложение № 11 от Наредба № 2

годишен доклад

програма за управление

одитен доклад

годишен финансов отчет

 

пояснителни бележки

 

 

 

 

 

[Home][За нас][Продукция][Новини][Клиенти][Контакти]


Copyright (c) 2008 Джейс консулт инженеринг ООД. всички права запазени.

admin@compasslan.com