Новини

За насПродукцияНовиниКлиентиКонтакти

 

 

[Home][Новини]

Емитентът предоставя на акционерите и на инвеститорите публично разкритата пред КФН и предоставена на обществеността по реда на ЗППЦК и актовете по прилагането му вътрешна информация съгласно чл. 43е от Наредба N2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Информацията е идентична по съдържание с тази, предоставена на обществеността и се поддържа за срок от 1 година след публичното й разкриване чрез специализираната медия X3News.

Дружеството осигурява на обществеността редовно и своевремнно разкриване на информация относно финансовото си състояние (междунни, периодични финансови отчети), допълнителна информация по смисъла на чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба N2, както и относно съществени корпоративни събития, свързани с дейността на дружеството.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г. 

 

 

 

31.03.2018

Общо събрание 2018

Декларация по чл.100

Допълнителна информация

Пояснителни бележки

Годишен Финансов Отчет

Междинен доклад

Съгластно наредба N2

Комисия

 

 

Протокол СД

Покана ОС

образец пълномощно юридическо лице

правила за изпращане на пълномощни по ел. път

Материали дневен ред

образец пълномощно физическо лице

Материали документи 1

Покана x3news

Покана Търговски Регистър

Материали документи 2

Списък Присъстващи

Списък Пълномощници

Протокол ОС

Справка СД

 

 

 

30.06.2018

Извънредно Общо събрание

Декларация по чл.100

Допълнителна информация

Пояснителни бележки

Годишен Финансов Отчет

Междинен доклад

Съгластно наредба N2

Комисия

 

 

Протокол СД

Покана ОС

образец пълномощно юридическо лице

Протокол ОС

Списък Присъстващи

Уведомление нов одитор

правила за изпращане на пълномощни по ел. път

Материали дневен ред

образец пълномощно физическо лице

 

 

30.09.2018

31.12.2018

Декларация по чл.100

Допълнителна информация

Пояснителни бележки

Годишен Финансов Отчет

Междинен доклад

Съгластно наредба N2

Комисия

 

 

Декларация по чл.100

Допълнителна информация

Пояснителни бележки

Годишен Финансов Отчет

Междинен доклад

Съгластно наредба N2

Комисия

 

 

 

 

Годишен Отчет

Декларация по чл.100H

Допълнителна информация чл.32

Бележки към ГФО

Декларация по чл.100o

Допълнителна информация по пр.10

Одит - справка

Декларация корпоративно управление

Годишен Финансов Отчет

Одит - доклад

Комисия

Съгластно наредба N11

 

 

 

 

 

 

 

 

[Home][За нас][Продукция][Новини][Клиенти][Контакти]


Copyright (c) 2008 Джейс консулт инженеринг ООД. всички права запазени.

admin@compasslan.com