Новини

За насПродукцияНовиниКлиентиКонтакти

 

 

[Home][Новини]

Емитентът предоставя на акционерите и на инвеститорите публично разкритата пред КФН и предоставена на обществеността по реда на ЗППЦК и актовете по прилагането му вътрешна информация съгласно чл. 43е от Наредба N2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Информацията е идентична по съдържание с тази, предоставена на обществеността и се поддържа за срок от 1 година след публичното й разкриване чрез специализираната медия X3News.

Дружеството осигурява на обществеността редовно и своевремнно разкриване на информация относно финансовото си състояние (междунни, периодични финансови отчети), допълнителна информация по смисъла на чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба N2, както и относно съществени корпоративни събития, свързани с дейността на дружеството.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г. 

 

 

 

Общо събрание 2016

28.03.2016

Протокол СД

Покана ОС

Покана Търговски Регистър

образец пълномощно юридическо лице

правила за изпращане на пълномощни по ел. път

Покана x3news

образец пълномощно физическо лице

Материали дневен ред

Уведомление

Протокол липса кворум

Списък на присъстващите 29.01.2016

 

Протокол ОС 15.02.2016

Списък на присъстващите 15.02.2016

 

Покана Търговски Регистър

Покана x3news

Устав

Протокол СД

Покана ОС

Материали дневен ред

Уведомление

Покана ОС

 

образец пълномощно юридическо лице

правила за изпращане на пълномощни по ел. път

образец пълномощно физическо лице

Протокол ОС

Списък присъстващи

 

Протокол ОС

Списък присъстващи

Справка пълномощници

Уведомление

 

 

 

 

31.03.2016

редовно общо събрание 2016

Декларация по чл.100

Допълнителна информация

Пояснителни бележки

Годишен Финансов Отчет

Междинен доклад

Съгластно наредба N2

Комисия

 

 

 

 

 

Протокол СД

Покана ОС

образец пълномощно юридическо лице

правила за изпращане на пълномощни по ел. път

Материали дневен ред

образец пълномощно физическо лице

Материали документи

Покана Търговски Регистър

Покана x3news

Справка пълномощници

Списък присъстващи

Протокол ОС

 

 

30.06.2016

30.09.2016

Декларация по чл.100

Допълнителна информация

Пояснителни бележки

Годишен Финансов Отчет

Междинен доклад

Съгластно наредба N2

Комисия

 

 

 

 

 

Декларация по чл.100

Допълнителна информация

Пояснителни бележки

Годишен Финансов Отчет

Междинен доклад

Съгластно наредба N2

Комисия

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2016

31.12.2016 Годишен Отчет

Декларация по чл.100

Допълнителна информация

Пояснителни бележки

Годишен Финансов Отчет

Междинен доклад

Съгластно наредба N2

Комисия

 

 

 

 

 

Декларация по чл.100н

Годишен доклад за дейсността

Комисия

Декларация по чл.100о

Одит Отчет

Одит доклад

Приложение 11

Бележки по ГФО

 

 

 

 

31.12.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Home][За нас][Продукция][Новини][Клиенти][Контакти]


Copyright (c) 2008 Джейс консулт инженеринг ООД. всички права запазени.

admin@compasslan.com