Новини

За насПродукцияНовиниКлиентиКонтакти

 

 

[Home][Новини]

Емитентът предоставя на акционерите и на инвеститорите публично разкритата пред КФН и предоставена на обществеността по реда на ЗППЦК и актовете по прилагането му вътрешна информация съгласно чл. 43е от Наредба N2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Информацията е идентична по съдържание с тази, предоставена на обществеността и се поддържа за срок от 1 година след публичното й разкриване чрез специализираната медия X3News.

Дружеството осигурява на обществеността редовно и своевремнно разкриване на информация относно финансовото си състояние (междунни, периодични финансови отчети), допълнителна информация по смисъла на чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба N2, както и относно съществени корпоративни събития, свързани с дейността на дружеството.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г. 

 

 

 

 

31.03.2017

Уведомление

 

 

Декларация по чл.100

Допълнителна информация

Пояснителни бележки

Годишен Финансов Отчет

Междинен доклад

Съгластно наредба N2

Комисия

 

 

 

 

Редовно общо събрание

общо събрание в 2017

Протокол СД

Покана ОС

образец пълномощно юридическо лице

правила за изпращане на пълномощни по ел. път

Материали дневен ред

образец пълномощно физическо лице

Материали документи

 

 

Покана Търговски Регистър

 

 

Покана x3news

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редовно общо събрание 2

30.06.2017

Протокол СД

Покана ОС

образец пълномощно юридическо лице

правила за изпращане на пълномощни по ел. път

Материали дневен ред

образец пълномощно физическо лице

Материали документи

 

 

Декларация по чл.100

Допълнителна информация

Пояснителни бележки

Годишен Финансов Отчет

Междинен доклад

Съгластно наредба N2

Комисия

 

 

 

 

общо събрание в 2017 - 2

30.09.2017

Покана Търговски Регистър

 

 

Покана x3news

 

 

 

 

 

Декларация по чл.100

Допълнителна информация

Пояснителни бележки

Годишен Финансов Отчет

Междинен доклад

Съгластно наредба N2

Комисия

 

 

 

 

31.12.2017

Годишно приключване 2017

Декларация по чл.100

Допълнителна информация

Пояснителни бележки

Годишен Финансов Отчет

Междинен доклад

Съгластно наредба N2

Комисия

 

 

Декларация по чл.100H

Допълнителна информация

Пояснителни бележки

Декларация по чл.100o

Междинен доклад

Съгластно наредба N2

Декларация корпоративно управление

Годишен Финансов Отчет

Одит - доклад

Комисия

Съгластно наредба N11

Одит - справка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Home][За нас][Продукция][Новини][Клиенти][Контакти]


Copyright (c) 2008 Джейс консулт инженеринг ООД. всички права запазени.

admin@compasslan.com