Новини

За насПродукцияНовиниКлиентиКонтакти

 

 

[Home][Новини]

Емитентът предоставя на акционерите и на инвеститорите публично разкритата пред КФН и предоставена на обществеността по реда на ЗППЦК и актовете по прилагането му вътрешна информация съгласно чл. 43е от Наредба N2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Информацията е идентична по съдържание с тази, предоставена на обществеността и се поддържа за срок от 1 година след публичното й разкриване чрез специализираната медия X3News.

Дружеството осигурява на обществеността редовно и своевремнно разкриване на информация относно финансовото си състояние (междунни, периодични финансови отчети), допълнителна информация по смисъла на чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба N2, както и относно съществени корпоративни събития, свързани с дейността на дружеството.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г. 

 

 

15.03.2011

покана ОС

30.3.2011 

4 правила за изпращане на пълномощни по ел. път

Протокол ОС

Покана X3 News

образец пълномощно юридическо лице

Списък присъстващи

Удостоверение ОС

ПРОТОКОЛ СД

Покана за ОС

 

образец пълномощно физическо лице

Дневен Ред

 

 

протокол ОС

 

Списък Акционери

 

 

Справка за пълномощниците

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.06.2011

 

31.03.2011

дек.чл.100о-25.07.2011

комисия

прил.Наредба N2-30.06.2011

допълнителна информация

междинен доклад

 

годишен финансов отчет

пояснителни бележки

 

дек.чл.100о-20.04.2011

комисия

прил.Наредба N2-31.03.2011

допълнителна информация

междинен доклад

 

годишен финансов отчет

пояснителни бележки

 

 

27.07.2011

 

         31.09.2011

Уведомление

Уведомление

 

 

 

 

дек.чл.100о-14.10.2011

комисия

прил.Наредба N2-30.06.2011

допълнителна информация

междинен доклад

 

годишен финансов отчет

пояснителни бележки

 

 

17.07.2011

 

31.12.2011

Протокол ОС

Покана ОС

образец пълномощно юридическо лице

Протокол СД

Списък присъстващи

образец пълномощно физическо лице

правила за изпрашане по ел.път

Уведомление Нов едитор

Диплома Нов едитор

Справка пълномощници

Дневен Ред

декларация едитор

 

 

Предложение Д.Янакиев

Декларация по чл.100

Годишен Финансов Отчет

Междинен доклад

Допълнителна информация

Комисия

Пояснителни бележки

Съгластно наредба N2

 

 

 

31.12.2011

 

 

дек.чл.100о-31.12.2011

годишен доклад за дейността

комисия

информация

одит доклад

 

одит справки

пояснителни бележки

 

 

 

 

 

 

[Home][За нас][Продукция][Новини][Клиенти][Контакти]


Copyright (c) 2008 Джейс консулт инженеринг ООД. всички права запазени.

admin@compasslan.com