Новини

За насПродукцияНовиниКлиентиКонтакти

 

 

[Home][Новини]

Емитентът предоставя на акционерите и на инвеститорите публично разкритата пред КФН и предоставена на обществеността по реда на ЗППЦК и актовете по прилагането му вътрешна информация съгласно чл. 43е от Наредба N2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Информацията е идентична по съдържание с тази, предоставена на обществеността и се поддържа за срок от 1 година след публичното й разкриване чрез специализираната медия X3News.

Дружеството осигурява на обществеността редовно и своевремнно разкриване на информация относно финансовото си състояние (междунни, периодични финансови отчети), допълнителна информация по смисъла на чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба N2, както и относно съществени корпоративни събития, свързани с дейността на дружеството.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г. 

 

 

31.03.2009

Новини

11.06.2009  протокол ОС

комисия

декларация

допълнителна информация

междинен доклад

 

вътрешна информация

междинен финансов отчет

 

пояснителни бележки

протокол ОС 2009-оповестяване

списък ОС 2009-оповестяване

упражнени гласове ОС 2009-оповестяване

 

11.06.2009 покана ОС

                  11.06.2009 публикация покана ОС

покана ОС

протокол СД

отчет ДВИ

образец пълном.ЮЛ

образец пълном.ФЛ

правила за пълномощно

материоали ОС

 

 

публикация покана ОС в Търговски регистър

публикация покана ОС в медия

 

 

36.06.2009

Новини

30.09.2009

комисия

декларация

допълнителна информация

междинен доклад

 

вътрешна информация

междинен финансов отчет

 

пояснителни бележки

комисия

декларация

допълнителна информация

междинен доклад

 

вътрешна информация

междинен финансов отчет

 

пояснителни бележки

 

31.12.2009

Новини

31.12.2009 Одитиран отчет

комисия

декларация

допълнителна информация

междинен доклад

 

вътрешна информация

междинен финансов отчет

 

пояснителни бележки

комисия

декларация

Приложение № 11 от Наредба № 2

годишен доклад

 

одитен доклад

годишен финансов отчет

 

пояснителни бележки

 

 

 

 

 

 

[Home][За нас][Продукция][Новини][Клиенти][Контакти]


Copyright (c) 2008 Джейс консулт инженеринг ООД. всички права запазени.

admin@compasslan.com