Новини

За насПродукцияНовиниКлиентиКонтакти

 

 

[Home][Новини]

Емитентът предоставя на акционерите и на инвеститорите публично разкритата пред КФН и предоставена на обществеността по реда на ЗППЦК и актовете по прилагането му вътрешна информация съгласно чл. 43е от Наредба N2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Информацията е идентична по съдържание с тази, предоставена на обществеността и се поддържа за срок от 1 година след публичното й разкриване чрез специализираната медия X3News.

Дружеството осигурява на обществеността редовно и своевремнно разкриване на информация относно финансовото си състояние (междунни, периодични финансови отчети), допълнителна информация по смисъла на чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба N2, както и относно съществени корпоративни събития, свързани с дейността на дружеството.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г. 

 

 

31.03.2010

Новини

14.06.2010 покана ОС                   

комисия

декларация

допълнителна информация

междинен доклад

 

вътрешна информация

междинен финансов отчет

 

пояснителни бележки

 

протокол ОС

 

 

списък ОС 2009-оповестяване

 

 

 

 

 

29.06.2010  

протокол ОС

30.06.2010                 

протокол ОС 2009-оповестяване

 

 

списък ОС 2009-оповестяване

 

 

 

 

 

дек.чл.100о-30.06.2010

комисия

прил.Наредба N2-30.06.2010

допълнителна информация

междинен доклад

 

годишен финансов отчет

пояснителни бележки

 

 

30.09.2010

покана ОС

 30.09.2010 Публикация покана ОС    

образец пъкномощно юридическо лице

материали

 

образец пъкномощно физическо лице

покана ОС

 

4 правила за изпращане на пълномощни по ел. път

 

 

публикация покана ОС в Търговски регистър

 

 

публикация покана ОС в медия

 

 

 

 

 

 

 

протокол ОС

30.09.2010

протокол ОС 25.09.2010

 

 

протокол ОС 30.09.2010

 

 

протокол ОС 15.10.2010

 

 

дек.чл.100о-30.09.2010

комисия

прил.Наредба N2-30.09.2010

допълнителна информация

междинен доклад

 

годишен финансов отчет

пояснителни бележки

 

 

12.11.2010 покана ОС

30.09.2010

образец пълномощно юридическо лице

материали

заявление

образец пълномощно физическо лице

покана ОС

свидетелство за съдимост

4 правила за изпращане на пълномощни по ел. път

Диплома

декларация чл.234.2

 

ПРОТОКОЛ СД

 

декларация чл.116а

протокол ОС

 

декларация чл.237

протокол ОС 27.11.2010

А.Тричков

Уведомление помяна СД

дек.чл.100о-30.09.2010

комисия

прил.Наредба N2-30.09.2010

допълнителна информация

междинен доклад

 

годишен финансов отчет

пояснителни бележки

 

 

31.12.2010

Одитиран Отчет

31.12.2010

комисия

декларация

Приложение № 11 от Наредба № 2

годишен доклад

 

одитен доклад

годишен финансов отчет

 

пояснителни бележки

дек.чл.100о-30.09.2010

комисия

прил.Наредба N2-30.09.2010

допълнителна информация

междинен доклад

 

годишен финансов отчет

пояснителни бележки

 

 

Общо Събрание

 

образец пълномощно физическо лице

материали

Покана Търговския Регистър

 образец пълномощно юридическо лице

Покана ОС

Дневен Ред

Справка пълномощници

 

 

4 правила за изпращане на пълномощни по ел. път

Уведомнение нов одитор

Списък Присъстващи

Протокол СД

Диплома одитор

Делкарация чл.28

Протокол ОС

 

 

Отчет на директора

Предложение Д.Янакиев

Покана X3 news

 

 

 

 

 

[Home][За нас][Продукция][Новини][Клиенти][Контакти]


Copyright (c) 2008 Джейс консулт инженеринг ООД. всички права запазени.

admin@compasslan.com