Новини

За насПродукцияНовиниКлиентиКонтакти

 

 

[Home][Новини]

Емитентът предоставя на акционерите и на инвеститорите публично разкритата пред КФН и предоставена на обществеността по реда на ЗППЦК и актовете по прилагането му вътрешна информация съгласно чл. 43е от Наредба N2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа. Информацията е идентична по съдържание с тази, предоставена на обществеността и се поддържа за срок от 1 година след публичното й разкриване чрез специализираната медия X3News.

Дружеството осигурява на обществеността редовно и своевремнно разкриване на информация относно финансовото си състояние (междунни, периодични финансови отчети), допълнителна информация по смисъла на чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба N2, както и относно съществени корпоративни събития, свързани с дейността на дружеството.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г. 

 

 

 

Общо събрание 2012

31.03.2012

Протокол СД

Покана ОС

Предложение Д.Янакиев

образец пълномощно юридическо лице

4 правила за изпращане на пълномощни по ел. път

Покана Търговски Регистър

образец пълномощно физическо лице

Материали дневен ред

Покана X3

Протокол ОС

Списък присъстващи

Информация пълномощници

Декларация по вл.100

Допълнителна информация

Пояснителни бележки

Годишен Финансов Отчет

Междинен доклад

Съгластно наредба N2

Комисия

 

 

 

 

 

 

14.07.2012

Общо събрание 2012

 

Протокол СД

Покана ОС

Дневен ред

образец пълномощно юридическо лице

4 правила за изпращане на пълномощни по ел. път

Материали дневен ред

образец пълномощно физическо лице

Покана Търговски Регистър

Материали дневен ред

Протокол ОС

Покана X3

Списък присъстващи

Уведомление

 

 

Информация за Сделки и Акции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.06.2012

 

30.09.2012

Декларация по чл.100

Годишен Финансов Отчет

Междинен доклад

Допълнителна информация

Комисия

Пояснителни бележки

Съгластно наредба N2

 

 

Декларация по чл.100

Годишен Финансов Отчет

Междинен доклад

Допълнителна информация

Комисия

Пояснителни бележки

Съгластно наредба N2

 

 

 

31.12.2012

 

31.12.2012 - годишен

Декларация по чл.100

Годишен Финансов Отчет

Междинен доклад

Допълнителна информация

Комисия

Пояснителни бележки

Съгластно наредба N2

 

 

дек.чл.100о-31.12.2011

годишен доклад за дейността

комисия

информация

одит доклад

 

одит справки

пояснителни бележки

 

 

 

 

31.12.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Home][За нас][Продукция][Новини][Клиенти][Контакти]


Copyright (c) 2008 Джейс консулт инженеринг ООД. всички права запазени.

admin@compasslan.com